Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Algemene voorwaarden: de hierna volgende algemene voorwaarden.
  • Barenbrug: Barenbrug Holland bv
  • Consument: de Koper zijnde een natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten afneemt van Barenbrug, dan wel met wie Barenbrug een Overeenkomst sluit of met wie Barenbrug in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
  • Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Barenbrug en Koper ter zake de verkoop en levering van Producten, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.
  • Partijen: Barenbrug en Koper gezamenlijk.
  • Producten: alle door Barenbrug krachtens de Overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Barenbrug en op alle Overeenkomsten.

2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.3 Barenbrug wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van Koper van de hand, tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen, dan wel een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of anderszins onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige Algemene Voorwaarden niet aan. In dat geval is Koper gehouden een of meerdere nieuwe bepalingen met Barenbrug overeen te komen, die qua doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).

2.5 Barenbrug is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle offertes en (prijs)aanbiedingen van Barenbrug zijn, tenzij anders vermeld, steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het Product. Indien een Product (tijdelijk) niet leverbaar is, dan wordt Koper hierover na de gedane bestelling geïnformeerd.

3.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. Het weergegeven gewicht van het Product is inclusief de verpakking.

3.3 Barenbrug staat niet in voor de wijze waarop gebruikte afbeeldingen van de aangeboden Producten worden weergegeven op de gegevensdrager van Koper. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Barenbrug niet.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling van de Koper door Barenbrug. Barenbrug is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de Overeenkomst te verbinden.

Artikel 4 - Herroepingsrecht
4.1 De Consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het Product door de Consument of door een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is. Indien de Consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt deze termijn 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product fysiek in bezit krijgt.

4.2 Tijdens de termijn bedoeld in artikel 4.1 zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument mag de productverpakking niet openen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en in ongeopende verpakking retourneren, conform de door Barenbrug verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen, waaronder het openen van de productverpakking.

4.3 De Consument dient, indien hij de Overeenkomst conform artikel 4.1 heeft herroepen, het Product binnen 14 dagen na de dag waarop hij de Overeenkomst heeft herroepen, te retourneren.

4.4 Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de directe kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening.

4.5 Indien de Consument reeds een bedrag heeft betaald, zal Barenbrug dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop zij wordt geïnformeerd over de herroeping, of (ter keuze aan Barenbrug), zodra het Product retour is ontvangen dan wel zodra Consument heeft bewezen dat hij het Product retour heeft gezonden, terugbetalen.

Artikel 5 - Prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen voor Producten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten waaronder handlings- transport- en verzendkosten, eventuele andere belastingen en/of heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle overige kosten komen voor rekening van de Koper.

5.2 Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.

5.3 Betaling dient te geschieden op (één van) de wijze(n) zoals door Barenbrug aangegeven. Aan een bestelling van een Koper kunnen nadere (betalings- en/of bestelvoorwaarden) worden gesteld. Bij girale betaling geldt als moment van betaling het moment van creditering van de rekening van Barenbrug.

5.4 Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dienen de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5.5 Koper kan niet betalen door middel van verrekening. Koper, niet zijnde Consument, kan zijn betalingsverplichtingen niet opschorten indien en voor zover hij meent jegens Barenbrug aanspraken geldend te maken; ook niet indien deze aanspraken samenhangen met een recht van reclame.

5.6 Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is Barenbrug gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.7 Onverminderd de overige aan Barenbrug toekomende rechten is Barenbrug met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling bevoegd bij niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, over (het) achterstallige bedrag(en) een rente te berekenen van 2% per kalendermaand of een gedeelte daarvan vanaf de betreffende vervaldag(en).

5.8 Indien Barenbrug genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, komen, onverminderd eventuele overige aanspraken op schadevergoeding, alle hiermee gemoeide kosten voor rekening van Koper.

Artikel 6 - Levering
6.1 De door Barenbrug opgegeven levertermijn is indicatief. Overschrijding van de levertermijn leidt zonder enige ingebrekestelling niet tot aansprakelijkheid van Barenbrug. Koper heeft eerst het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt.

6.2 Barenbrug is bevoegd om bij de aflevering van bestellingen gebruik te maken van derden.

6.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Barenbrug kenbaar heeft gemaakt.

6.4 Koper stelt Barenbrug in de gelegenheid de Producten af te leveren. Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de Producten goed bereikbaar is. Indien Koper het bepaalde in dit artikel niet naleeft, komt dit voor zijn rekening en risico.

6.5 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Barenbrug zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging van de Producten zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

6.6 Wanneer Partijen een vaste datum van levering zijn overeengekomen, worden de Producten op deze datum geleverd. Wanneer Partijen een indicatieve datum van levering zijn overeengekomen, worden de producten op of omstreeks deze datum geleverd, uiterlijk 3 dagen na het plaatsen van de bestelling door Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Producten worden als geleverd beschouwd zodra deze op de in lid 3 van dit artikel genoemde plaats zijn afgeleverd.

6.7 Het risico ter zake de Producten gaat over op Koper op het moment van verzending van de Producten. Indien is overeengekomen dat de Producten door Koper bij Barenbrug worden opgehaald, gaat het risico ter zake van deze Producten op hem over op het moment dat Barenbrug aan Koper heeft bericht dat de Producten bij hem ter beschikking van Koper gereed staan. De Producten dienen uiterlijk binnen 3 dagen na een daartoe strekkend bericht van Barenbrug te worden opgehaald. In het geval de Koper een Consument is, gaat het risico ter zake de Producten over op Consument op het moment van ontvangst van de Producten door Consument.

6.8 Indien Koper verzoekt om levering voor het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, indien en voor zover dit mogelijk is, komen de extra in verband daarmee gemaakte kosten van Barenbrug voor rekening van Koper.

Artikel 7 - Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Barenbrug kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan de schuld van Barenbrug en ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Barenbrug komt, waaronder de omstandigheid dat Barenbrug een prestatie die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, stakingen en overheidsmaatregelen die Barenbrug verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen. Onder overmacht worden mede begrepen alle problemen als gevolg van het gebruik van internet, waaronder begrepen doch niet limitatief verminkingen van informatie, vertragingen, ontoegankelijkheid van de webwinkel en/of website van Barenbrug en/of andere storingen.

7.2 In een geval van overmacht zal Barenbrug Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en berichten of levering nog mogelijk is en zo ja binnen welke termijn.

7.3 Indien de levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen een maand kan plaatsvinden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de andere partij te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding is verschuldigd. De termijn van een maand is zoveel korter of langer naarmate een van de Partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid of billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

7.4 Ter zake van het reeds door Barenbrug uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst blijft Koper tot betaling gehouden.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie
8.1 Barenbrug staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Koper is verplicht de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren op zichtbare gebreken in aantal, gewicht en uiterlijk.

8.3 Op straffe van verval van zijn recht tot reclame dient Koper eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden en/of manco’s in de te leveren hoeveelheid en/of producten binnen 2 dagen na levering aan Barenbrug te melden. Alle overige reclames dienen binnen twee weken nadat Koper met eventuele onvolkomenheden bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk door Barenbrug te zijn ontvangen, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames na afloop van een periode van één (1) jaar na levering c.q. uitvoering worden niet meer door Barenbrug in behandeling genomen.

8.4 Op straffe van verval van zijn recht tot reclame, dienen de Producten inclusief productverpakking ten aanzien waarvan Koper reclameert, door hem zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan Barenbrug ter beschikking worden gesteld c.q. te worden geretourneerd.

8.5 Reclame is niet mogelijk indien de Producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke productietolerantie.

8.6 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot afwijkingen als gevolg van van buiten komende oorzaken en/of van enig handelen of nalaten van Koper of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in onoordeelkundige of achteloos gebruik en/of opslag en/of het niet opvolgen van de door Barenbrug verstrekte gebruiksvoorschriften.

8.7 In geval Koper met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en deze reclame door Barenbrug gegrond bevonden wordt, zal Barenbrug, ter harer keuze, ofwel de betreffende Producten vervangen, waarna deze eigendom van Barenbrug worden en aan Barenbrug franco dienen te worden geretourneerd ofwel de koopprijs terugbetalen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Barenbrug is niet aansprakelijk voor schade die door de door Barenbrug geleverde Producten is veroorzaakt aan de zijde van Koper of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Barenbrug.

9.2 In het geval dat Barenbrug aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling ter zake het schadeveroorzakende Product.

9.3 Barenbrug is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder doch niet limitatief, begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 Koper vrijwaart Barenbrug voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Barenbrug geleverde Producten.

9.5 Barenbrug is niet aansprakelijk voor schade die niet onder enige verzekeringsdekking valt.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Barenbrug en Koper zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Facebook

Word fan!

Volg ons op Facebook.